BẢNG TƯỜNG TRÌNH QUỸ TƯƠNG TẾ 

PHƯỢNG VỸ ĐỒNG KHÁNH -QUỐC HỌC NĂM 2021

  1. Thu chi trong 09 tháng đầu năm 2021

1. Thu:

– Tồn quỹ năm 2020: + Tiền mặt:   1.500 USD

+ Gửi ngân hàng ACB: 10.000 USD

– Ngày 21/05/2021: Nhận thêm tiền mặt:       800USD

Tổng cộng thu: 2.300 USD (tiền mặt) + 10.000 USD (gửi ACB)

2. Chi:

18/01/2021Phúng điếu Thầy Võ Đăng Nam – Cựu GS ĐK, Đại diện Phượng Vỹ ở Huế200 USD
15/03/2021Giúp cô Lê Thị Thanh Vân – Cựu HS Thuỷ Biều bị ung thư vú100 USD
25/04/2021Phúng điếu Thầy Phan Văn Chạy – Cựu GS QH100 USD
19/06/2021Phúng điếu Thầy Võ Trang – Cựu GS QH100 USD
20/07/2021Hỗ trợ Thầy Trương Sĩ Sằn – Cựu GS QH nằm viện100 USD
30/07/2021Hỗ trợ Bác Phan Đức Phước – Cựu NV QH bị ung thu phổi100 USD
20/08/2021Hỗ trợ Anh Đoàn Tư Hoan – Cựu HS QH nằm viện100 USD
25/09/2021Phúng điếu Thầy Cao Xuân Duẫn – Cựu GS QH100 USD

  TỔNG CỌNG:     900 USD 3. Tồn quỹ: 2.300 USD – 900 USD = 1.400 USD (tiền mặt) (a)

10.000 USD (gửi ACB) (b)

  1. Các khoản thu sau tang lễ Chị Quế Hương: 

1. Ngày 11/10/2021: Chị Ngọc Ấn gửi về khoản tiền do các thân hữu Đồng Khánh Quốc Học đóng góp để hồi hướng công đức cho chị Quế Hương là 3.200 USD nhưng bên này chỉ nhận được 74.000.000 VND, sau đó phải đổi lại sang tiền USD là 3.100 USD (c)

2. Ngày 08/11/2021: Các anh chị Bình, Minh Châu, Xuân Phương và Thuỷ Tiên đóng tài khoản Phượng Vỹ ở ngân hàng Bank of America ở Texas, rồi chuyển về tài khoảng chung của Phan Khắc Tuân và Nguyễn Khoa Diệu Huyền, ở ngân hàng ACB Huế là 9.393 USD (d)

  1. Kết toán tồn quỹ tương tế PVĐKQH năm 2021: 

Tiền mặt: 1.400 USD (a) + 3.100 USD (c) =   4.500 USD

Tiền gửi ngân hàng ACB: 10.000 USD (b) + 9.393 USD (d) = 19.393 USD

Tổng cọng:     23.893 USD 

Huế, ngày 10 tháng 01 năm 2022

Chịu trách nhiệm thu chi và tường trình

Phan Khắc Tuân

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: