Phượng-Vỹ Houston Oct 2016

Sau ngày Khai trường Phương-Vỹ hằng năm vào đầu  tháng 9..Gia đình phượng Vỹ Houston lại họp tổng kết hằng năm:

https://goo.gl/photos/jku3VT6ZQG7zeXf46

Năm nay Anh Bình và Chị Châu cho mượn nơi họp:  Căn nhà của anh chị mới mua, thiệt là bắt mắt.

https://goo.gl/photos/jku3VT6ZQG7zeXf46

Nhân dịp họp mặt mọi người mừng anh Chị Bình-Châu có nhà mới, đòng thời chúc sinh nhật nhiều người sinh trong tháng 10 trong dó có Cô Quế Hương

https://goo.gl/photos/jku3VT6ZQG7zeXf46

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: