Monthly Archives: October 2016

Phượng-Vỹ Houston Oct 2016

Sau ngày Khai trường Phương-Vỹ hằng năm vào đầu  tháng 9..Gia đình phượng Vỹ Houston lại họp tổng kết hằng năm:

https://goo.gl/photos/jku3VT6ZQG7zeXf46

Năm nay Anh Bình và Chị Châu cho mượn nơi họp:  Căn nhà của anh chị mới mua, thiệt là bắt mắt.

https://goo.gl/photos/jku3VT6ZQG7zeXf46

Nhân dịp họp mặt mọi người mừng anh Chị Bình-Châu có nhà mới, đòng thời chúc sinh nhật nhiều người sinh trong tháng 10 trong dó có Cô Quế Hương

https://goo.gl/photos/jku3VT6ZQG7zeXf46

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Cô Phạm Thiều Anh,Giáo sư âm nhạc trường Đông Khách qua đời

Gia đình Phượng-Vỹ Houston xin thông báo

Cô Phạm Thị Thiều Anh ,

Cựu giáo sư Âm nhạc của trường Đồng Khánh, Huế Việt Nam

Vừa tạ thế ở Phoenix, Arizona ngày 3 tháng 10 năm 2016

Hưởng thọ 90 tuổi. 

Trước tin tức đau buồn này

Gia đình Phượng Vỹ Houston cũng xin phân ưu với

Anh Chị   Phạm Doãn Huề-Xuân Phương và Tang Quyến

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com.