Vatican, Rome: Trevi Fountain

Rời Colosseum Chúng tôi đến Vatican..Trevi Fountain là chỗ đầu tiên

https://goo.gl/photos/P6dsSdbRetzCCHh87

Trên đương đến nơi đây người tour guide đưa chúng tôi đi bộ băng qua những con đường nhỏ đầy tiệm ăn  rất đẹp nhất là dãy ghế lan ra vĩa hè

https://goo.gl/photos/P6dsSdbRetzCCHh87

 

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: