Vatican Rome: Đền Pantheon

Rời Trevi Fountain chúng tôi đến đền thờ Pantheon , cũng băng qua ngưng ngõ hẹp với tiêm ăn và tiệm ăn

https://goo.gl/photos/53e2YMPEvbvdeY7PA

https://goo.gl/photos/53e2YMPEvbvdeY7PA

 

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: