Từ Naples đến Pompeii, Italy

Tàu Cập bến Naples…Chúng tôi rời tàu …Trên bến cảng một đài kỷ niện các thuyền nhân bỏ mạng trên Địa trung hải khi toan đến Y…năm 2014 … Đài kỷ niệm han rỉ chúng tỏ người ta không muốn săn sóc và muốn quên đi… Chúng tôi lên xe buýt đến Pompeii và Sorrento

https://goo.gl/photos/Atvk4t4Sz4QX8rEB7

Rời bến cảng chúng tôi trên đường đến Pompeii…Pompeii đã bi chôn vùi dưới một lợp tro bụi phún thach dàu đến 6 feet …Được tìm thấy trở lại sau năm 1599 và tái thiết năm 1748.. Thời tiết nóng đến nổi chúng tôi quyết định không sắp hàng mua vé vào xem phế tich và chỉ dao xem thăm bên ngoài Thành phố…Thành phố đầy xe buýt và du khách đông đảo đi lui đi tới..kẻ đến người đi …

 

https://goo.gl/photos/Atvk4t4Sz4QX8rEB7

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: