Phượng-Vỹ Houston tiếp bạn phương xa

Bạn Phương xa từ Canada với Anh Long Chị Oanh… từ Seatle với Hoàng Ngọc  –Từ Việt nam với Hiếu Bội v v v  Không thể nào nhớ hết trên mọi người đành phải xin lỗi thôi !!!!   ????

Click Link for more pictures

https://goo.gl/photos/1HWvJ8MPxqcHKC2GA

 

https://goo.gl/photos/1HWvJ8MPxqcHKC2GA

 

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: