Thân Mẫu Anh Nguyễn Ngọc Bình mãn phần tại Úc Châu (Mar 2015)

Được Tin Buồn
Cụ Bà: Nguyễn Ngọc Quỳnh
Khuê danh: Bùi Thị Thìn
Pháp danh: Nguyên-Thọ
Cụ Bà là:
Thân mẫu Anh Nguyễn Ngọc Bình
Nhạc Mẫu Chị Châu
Mãn phần ngày 22 tháng 3 năm 2015
tại Úc Châu
Hưởng Đại Thọ 100 tuổi
Cô Quế Hương và Toàn Thể Anh Chị Em trong Nhóm Phượng Vỹ
Xin Chia Buồn cùng Anh Chị:   Bình-Châu và Tang Quyến
Xin Mọi Người Cùng Chúng Tôi
Góp Lời Cầu Nguyện Cho Hương Linh Cụ được An lành
Nhóm Phượng Vỹ Houston TX Hoa Kỳ
Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: