Cụ Bà Cao-Hữu-Triêm từ trần

Được tin buồn

Cụ Bà Cao Hữu Triêm

Nhũ danh Nguyễn Thị Như Lê

Cựu Giáo-sư Trường Đồng-Khánh Huế

Là Thân Mẫu của 2 bạn Cao Hữu Tích và Cao Hữu Trí

Vừa Từ Trần Tại Los  Gatos  California USA ngày 4 tháng 2  năm 2014

Hưởng Thọ 90 tuổi

Nhóm Phượng Vỹ Houston

Ban Biên Tập http://phuongvy.com

Các Bạn  của Anh Chị Tích và Anh chị Trí tại Houston

Xin Thành Kính Phân-Ưu cùng Tang Quyến

Xin Các Bạn  Chung Lời Cầu Nguyện Cùng Chúng Tôi

Để Vong Linh Cụ Được Vãng Sanh Miền Cực Lạc

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: