Trang thông báo của Nhóm Phượng Vỹ Houston Texas

Đây là Trang Mạng Không chính thức của Nhóm Phượng Vỹ Houston Texas

Do đó, trang mạng này phỗ biến các thông cáo của nhóm Phượng Vỹ Houston Texas, nhưng bài vở trên trang này không chịu sự chỉ huy và chi phối của Nhóm Phượng Vỹ Houston TX.

Xin vào chi tiết của Trang bằng các Link trên đầu trang:  Hiện  tại có các Link: Họp Mạt Houston 2013  và link Du ngoạn San Antonio 2013

Kính báo

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: