Monthly Archives: June 2013

Trang thông báo của Nhóm Phượng Vỹ Houston Texas

Đây là Trang Mạng Không chính thức của Nhóm Phượng Vỹ Houston Texas

Do đó, trang mạng này phỗ biến các thông cáo của nhóm Phượng Vỹ Houston Texas, nhưng bài vở trên trang này không chịu sự chỉ huy và chi phối của Nhóm Phượng Vỹ Houston TX.

Xin vào chi tiết của Trang bằng các Link trên đầu trang:  Hiện  tại có các Link: Họp Mạt Houston 2013  và link Du ngoạn San Antonio 2013

Kính báo

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com.